Tom Roberts

Tom Roberts

Blwyddyn Galw: 2011
Clerc: Michael Lieberman

Ymunodd Tom gyda’r siambrau yn Mai 2013 yn dilyn cwblhau ei dymor prawf llwyddiannus. Mae'n derbyn cyfarwyddiadau ym mhob un o feysydd disgyblaeth y siambrau.

Mae wedi mwynhau llwyth amrywiol o achosion sifil yn ystod y tymor prawf ac wedi cael cyfarwyddyd mewn treialon torri contract a materion hawliadau bychain RTA. Mae hefyd wedi cyflwyno deisebau methdaliad ac wedi cael cyfarwyddyd mewn gwrandawiadau meddiant yn ogystal â nifer o wrandawiadau setliad babanod.

Mae Tom wedi ymddangos mewn ystod eang o achosion troseddol yn ogystal â chynrychioli cleientiaid preifat a chorfforaethol mewn materion rheoleiddio yn Llys yr Ynadon. Mae Tom wedi cyflwyno apêl trwyddedu tacsis yn erbyn penderfyniad y cyngor drwyddedu a gafodd ei glywed yn Llys yr Ynadon ac ymddangosodd ar ran cleient corfforaethol mewn achos diannod mewn perthynas â thorion statudol honedig. Mae wedi erlyn nifer o dreialon ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Cafodd Tom, sy'n dod yn wreiddiol o Gaerdydd, ei alw i'r bar yn 2011. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf, Caerdydd a Phrifysgol Llundain (roedd ei radd mewn Gwyddorau Milfeddygol yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol, a ddilynir gan drosi i’r gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd). Yna cynhaliodd y Cwrs Galwedigaethol y Bar yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd.

Yn dilyn y CGyB, o fis Medi 2010 - Ebrill 2012 roedd Tom yn baragyfreithiwr yn yr adran gyfraith gyhoeddus (teulu) gyda Nicoll Denvir & Purnell a lleolir yng Nghaerdydd. Tra yno datblygodd brofiad ymarferol sylweddol o achosion gofal ac  mae'n awyddus i wella yn y Bar.

Roedd Tom yn ddisgybl i Roger Griffiths.