Nuhu Gobir

Nuhu Gobir

Blwyddyn Galw: 1998
Clerc: Nigel East

Mae Nuhu yn arbenigo mewn troseddau cyffredinol, troseddau rheoliadol a mewnfudo a chenedligrwydd. Mae’n Erlynydd Gradd 3 Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Mae Nuhu’n aelod o Gymdeithas y Bar ar Drosedd, a chafodd ei apwyntio i Restr Unedig y Twrnai Cyffredinol o Gwnsleriaid Erlyn yn 2006. Penodwyd Nuhu i’r Rhestr Rheoleiddio Arbenigol o Eiriolwyr a ffurfiwyd yn ddiweddar i erlyn ar gyfer Asiantaeth yr Amgylchedd, Pwyllgor Gwaith Iechyd a Diogelwch a Swyddfa Rheoleiddio'r Rheilffyrdd yn 2012. Mae'n erlyn yn rheolaidd ar gyfer Awdurdodau Lleol ac Adrannau Llywodraeth, gan gynnwys nifer o achosion ar gyfer yr Adran Gwaith a Phensiynau ac achosion ansolfedd ar gyfer yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau. Un o'i achosion diweddar, a gynhaliwyd yn 2012 oedd yr achos erlyn R v Kansara, Francis & Capper (Operation Willowday); twyll gymhleth TAW ar ran Cyllid a Thollau EM a oedd yn cynnwys gwerthwyr ceir yn ceisio hawlio TAW yn ôl ar gerbydau gwerth uchel wrth werthu ac allforio i gwsmeriaid yn Kenya, Tanzania ac India. Rhai achosion a gofnodwyd y mae Nuhu wedi gweithio arnynt yn cynnwys gwrthsefyll dwy apêl yn erbyn euogfarn yn y Llys Apêl yn R v Yaman a Yaman [2012] Crim. LR 896 (CA (Crim Div)); pan fo apelydd yn apelio collfarn am glwyfo gyda bwriad ac ei fam, o euogfarn am wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae rhai o’i achosion diweddar yn cynnwys R v Diana Jones (2009) pan oedd yn gwnsler iau arweiniol ar ran yr amddiffyniad, mewn achos yn ymwneud â rheoli puteindai yng Nghaerdydd a Swindon, a oedd yn cynnwys enillion o dros £4 miliwn o dan y Ddeddf Elw Troseddau. Bu hefyd yn ymwneud ag achos HSE v R.P. Traffic Management Limited (2010) pan erlynodd ar ran yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dilyn damwain angheuol ar draffordd yr M4.

Mae Nuhu wedi gweithio ar achosion a fu mewn adroddiadau, yn cynnwys R v Craig Lewis a Shane Thomas (2006) EWCA Crim 2895, pan fu’n ymladd apêl yn erbyn dyfarniad yn y Llys Apêl, ar sail adnabyddiaeth a sawl achos o dorri Cod D Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol. Fe wnaeth Nuhu hefyd ymgymryd â TD v Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Cartref (2006) Imm. A.R. 569, apêl yn ymwneud â’r mater o ‘gyfrifoldeb llwyr’ o fewn y Rheolau Ymfudo, mewn perthynas â phlant, cliriad mynediad ac ailuno teuluoedd.

Addysgwyd Nuhu yng Ngholeg Cheltenham, ac yna, astudiodd ym Mhrifysgol Warwick ac Ysgol y Gyfraith, Nottingham. Treuliodd ddwy flynedd yn gweithio i’r sefydliad hawliau dynol, ‘Liberty’, cyn cael ei alw i’r Bar.