Paul Hopkins C.F.

Paul Hopkins C.F.

Blwyddyn Galw: 1989
Blwyddyn Dyrchafu'n Sidanwr: 2009
Clerc: Lesley Haikney

Paul yw Pennaeth y Siambrau yn 9 Park Place, ac mae wedi bod yn ymarferydd cyfraith teulu arbenigol ers symud i Gaerdydd yn 1997 o siambrau yn Llundain.

Bydd Paul yn ymdrin â phob agwedd o gyfraith gyhoeddus a phreifat yn ymwneud â phlant, yn ogystal â materion ariannol a llareiddiad ategol. Mae achosion cyfraith cyhoeddus diweddar wedi cynnwys marwolaethau siblingiaid, anafiadau annamweiniol difrifol i'r pen a chamdriniaeth rywiol difrifol. Mae gwaith llareiddiad ategol diweddar wedi cynnwys etifeddiaethau sylweddol, ymddiriedolaethau teulu, buddiannau amaethyddol ac enillion lotero.

Mae achosion diweddaraf Paul sydd wedi cael sylw'r cyfryngau yn cynnwys Re MW (Rheoli Achosion) [2010] 1 FLR 1093, achos gofal ble ymddangosodd ar ran awdurdod lleol mewn achos o anaf annamweiniol difrifol i'r pen oedd yn ceisio ailagor achos marwolaeth hanner sibling y plentyn aRe N (Awdurdoaeth) [2007] 2 FLR 1196; [2007] EWHC 1274; [2007] Cyfraith Teulu 901, achos priodasol yn ymwneud â defnydd manwl o egwyddorion preswylio a Brussels II. Yn Re E.N. (Mabwysiadu: Gwarcheidwaeth Arbennig) [2008] 2 F.C.R. 229; [2007] EWCA 264; [2007] Cyfraith Teulu 459, ymddangosodd Paul yn y Llys Apêl a ran gwracheidwad a llwyddodd i atal apêl yn erbyn gorchymyn gofal a lleoli.

Mae achosion eraill a fu mewn adroddiadau yn cynnwys:

M v M (Mater Penodol) [2007] 1 FLR 251

Re C (Mabwysiadu: Datgeliad i Dad) [2006] 1 FLR 589

Re R (Gofal: Cynllun Mabwysiadu: Buddiannau Gorau) [2006] 1 FLR 483

Re Y (Symud o Awdurdodaeth) [2004] 2 FLR 330

Re I (Gorchymyn Gofal) [2003] EWHC 2447 (Teulu)

Re S (Cyswllt: Apêl) [2001] Cyfraith Teulu 505

Re C (Cyswllt: Dim gorchymyn) [2000] 2 FLR 723

Re A (Newid Enw) [1999] 2 FLR 930

E v C (Cynnal Plentyn) [1996] 1 FLR 472

Caiff Paul ei argymell yn gyson yn y Legal 500 a Chyfeiriaduron Chambers, ac fe'i disgrifir fel rhywun sydd "wedi cael canmoliaeth yn ddi-feth gan gyfweleion yn y farchnad llareiddiad ategol a chyfraith gyhoeddus fel ei gilydd. Mae'n synhwyrol iawn, mae'n adnabod y gyfraith, mae'n gofalu am ei gleientiaid ac yn gwneud ei waith ynchwil." Yn ôl Chambers 2010 "...mae'n drylwyr, yn llawn perswad ac yn sicr o'i bethau wrth ei waith."

Mae Paul hefyd yn gwnsler cymeradwy Panel Adfocadau Llywodraeth Cymru o dan gategori Cyfraith Teulu a Phlant. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Family Contact (Caerdydd) ac mae'n arholwr allanol ar B.F.P.C. Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd. Cwrs.  O 2009-2012.

Cyn cael ei alw i'r Bar, cafodd Paul brofiad sylweddol, fel gweithiwr cymdeithasol preswyl, o weithio gyda phobl byddar a phobl sydd ag anableddau dysgu ac afiechyd meddwl.

Mae Paul yn Gofiadur Llys y Goron ers 2006, ac e'i awdurdodir i wrando achosion o gam-drin rhywiol difrifol. Fe'i cymeradwyir hefyd i eistedd fel Cofiadur Llys Sirol mewn achosion teulu preifat a chyhoeddus .

Mae Paul yn siaradwr Cymraeg sy'n briod ac mae ganddo fab.