Emyr Jones

Emyr Jones

Blwyddyn Galw: 1999
Clerc: Michael Lieberman

Mae practis Emyr yn cynnwys materion siawnsri, masnach, cynllunio, llywodraeth leol a gweinyddol.

Mae ei waith yn cynnwys pob agwedd o waith siawnsri ac ymgyfreitha masnachol, yn cynnwys ansolfedd, anghydfodau yn ymwneud ag eiddo diriaethol, profiant, hawliadau o dan y Ddeddf Etifeddiant, gweinyddu ystadau a gwaith landlord a thenant.

Yn ogystal â gwaith siawnsri traddodiadol mewn llysoedd, mae practis Emyr yn cynnwys pob agwedd o reoli tir. Bydd yn ymgymryd â gwaith cynllunio ar ran awdurdodau cynllunio lleol, datblygwyr, unigolion a grwpiau diddordeb fel ei gilydd. Caiff ei gyfarwyddo’n rheolaidd i ymgymryd â gwaith ymchwiliadau cyhoeddus yn ymwneud â phryniant gorfodol, a hawliau tramwy cyhoeddus yn benodol. Cynrychiolodd y deisebwr yn y drefn seneddol arbennig gyntaf a ymgymerwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2008, yn ymwneud â ffordd osgoi Robeston Wathen.

Mae gan Emyr ddiddordeb neilltuol mewn lleiniau pentrefi a threfi, a bydd yn gweithredu fel arolygwr wedi’i benodi gan awdurdodau lleol mewn ymchwiliadau anstatudol, a bydd hefyd yn cynghori ac yn ymddangos fel adfocad mewn ymchwiliadau.

Bydd yn ymgymryd â gwaith adolygiadau barnwrol ar ran ac yn erbyn awdurdodau cyhoeddus, ac yn ddiweddar, fe gynrychiolodd y ceisydd yn y cais i herio’r penderfyniad i gau Llys Ynadon y Barri.

Caiff Emyr ei argymell gan y cyfeiriaduron cyfreithiol yn sgil ei waith ym meysydd siawnsri a chyfraith gyhoeddus, a bydd hefyd yn ymgymryd ag anghydfodau cytundebol. Mae ganddo ddiddordeb cynyddol mewn gwaith yn ymwneud ag adeiladu.

Mae Emyr yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn aelod o Gymdeithas Cyfraith Fasnachol Cymru, Cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol Cymru, a Chymdeithas Llysoedd Arbennig Cylchdaith Cymru a Chaer y Bar. Bu gynt yn ymchwilydd seneddol ac yn ddarlithydd rhan amser mewn theori wleidyddol yng Ngholeg Keble, Rhydychen.

Astudiodd Emyr yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, ble cafodd raddau BA (PPE) (Dosbarth Cyntaf) yn 1994 a M Phil (Gwleidyddiaeth) yn 1997.